Les Intervenants de Plouézec 2017

Voici la liste des intervenants de cette année :

COURS

KURSOJ

Débutants : Zsófia Pataki, Hongrie

Zsófia Pataki est une esperantiste hongroise qui vit à Budapest. Elle a étudié l’andragogie (Science et pratique de l’éducation des adultes) et la médiation culturelle à l’Université de Szeged. Elle a été volontaire dans plusieurs associations d’esperanto: la Société Esperantiste de Bialystok en Pologne, Armor Esperanto et le Centre Culturel d’Esperanto en France, E@I en Slovaquie. Elle a été dirigeante de l’association de la Jeunesse Esperantiste Hongroise et a organisé des événements esperantistes pendant quatre ans. Elle a enseigné l’esperanto lors de rencontres espérantistes et à l’Université de Szeged dans le cadre de cours privés. Elle a enseigné à des enfants, des jeunes et des adultes. Elle se réjouit de revenir en Bretagne et de rencontrer des esperantistes bretons 🙂

 Komencanto: Zsófia Pataki, Hungario

Zsófia Pataki estas hungara esperantistino, loĝanta en Budapeŝto. Ŝi studis andragogion kaj kulturan mediacion en la Universitato de Szeged. Ŝi volontulis por pluraj esperantaj asocioj: por la Bjalistoka Esperanto Societo en Pollando, por la Esperanta Kulturcentro en Francio, por E@I en Slovakio kaj por Armor-Esperanto en Francio. Ŝi estis estrarano de la Hungara Esperanta Junularo kaj organizis esperantajn aranĝojn dum 4 jaroj. Ĉi instruis Esperanton en la Universitato de Szeged, kiel privata instruisto, kaj dum diversaj esperantaj renkontiĝoj. Inter la lernantoj estis infanoj, junuloj, kaj ankaŭ pliaĝuloj. Ŝi ĝojas reveni al Bretonio kaj renkontiĝi bretonajn esperantistojn 🙂

Faux débutants : Claude Jausions

Je pratique l’espéranto depuis ma retraite en 2001. Je l’ai étudié à Paris et lors de divers congrès. Depuis bientôt dix ans, je donne des cours aux Rencontres de Plouezec en premier et deuxième niveaux. Mon but est de faire parler les élèves, expliquant au passage les règles de grammaire. Je ne suis pas de méthode particulière, m’adaptant à chaque fois au niveau des élèves. J’utilise beaucoup d’images, collectées au fil des ans.

 Komancinto: Claude Jausions

Mi esperantiĝis en 2001 kiam mi emeritiĝis. Mi lernis la lingvon en Parizo kaj dum diversaj kongresoj. De baldaŭ dek jaroj mi instruas Esperanton je la unua kaj la dua niveloj dum la Pluezekaj Renkontiĝoj. Celante ĉefe paroligi la lernantojn, mi okaze klarigas gramatikajn regulojn. Mi ne sekvas apartan metodon, ĉar mi adaptiĝas al la niveloj de ĉiuj. Mi uzas multe da bildoj kiujn mi kolektis de dek jaroj.

2ème niveau groupe 1 : Anne Jausions
 Progresanto 1: Anne Jausions

Claude kaj mi loĝas en Argenteuil, apud Parizo. Mi lernis esperanton en 1994 kaj gvidas sesion en Pluezeko ekde 2002, sed la enhavo neniam estas la sama.

La tuta kurso okazos en esperanto. Ne gravas se vi faras erarojn, ne eblas alie! Sed gravas ke vi deziru esperante –paroli, aŭskulti, progresi. Mi proponos rolludojn, diversajn aktivaĵojn kaj atendas viajn ideojn.

Bone se vi povas kunporti:

1-objekton pri kiu vi deziras mallonge paroli.

2-Eo-teksteton 4-5 liniojn longan, prefere literaturan, kiu plaĉas al vi.

Estos plezuro uzi la lingvon kune.

2ème niveau groupe 2 : Jean-Luc Kristos

Espérantiste depuis l’âge de 20 ans j’ai passé, à Grésillon, « l’Atesto pri Kapableco ». Par la suite, j’ai participé à une trentaine de séjours au château pendant  » l’Age d’or « de Grésillon dont trois « Printempaj Renkontoj » avec des élèves du club d’Esperanto . Je suis membre et utilisateur de Pasporta Servo .

Depuis 2005, j’ anime des cours de langue et des ateliers « chansons de variétés « : à Grésillon -depuis 12 ans-, en Allemagne – NoRo kaj Somere- , à Plouezec, dans des clubs français (Moulins, St-Brieuc, Dijon, Bourg en Bresse…).Pendant 8 ans j’ai animé un club d’Eo et organisé sa participation aux  »     Printempaj Renkontoj  » de Grésillon.

Jouons et parlons !

Je vous propose des jeux très divers pour vous encourager à parler : il est possible de jouer seul, en équipe ou en groupe , le but est une
communication simple, de tous les jours, dans une ambiance de vacances gaie et ludique. A partir des jeux ou à la demande de participants des points de grammaire seront vus. Chaque jeu est aussi l’occasion d’apprendre du vocabulaire. Si vous utilisez plus ou moins bien les 16 règles à l’écrit mais que vous manquiez de courage pour parler, ce cours sera fait pour vous.

Chantons !

Parce que les chansons font partie de la culture espérantiste, je vous propose un atelier  » Chansons » pour le plaisir d’utiliser la
langue ; ce n’est pas un chœur mais des chansons à une voix. C’est aussi l’occasion de découvrir quelques perles traduites de répertoires nationaux.

 Progresanto 2: Jean-Luc Kristos

Mi esperantiĝis kiam dudekjara kaj trapasis sukcese « Ateston pri Kapableco » en kastelo « Grezijono ». Poste, mi partoprenis cirkaŭ 30 restadojn en la kastel’ dum ĝia  » Ora Periodo », el ili, tri « Printempajn Renkontojn  » kun Eo-klubanoj. Mi estas membro kaj uzanto de Pasporta Servo.

De post 2005, mi gvidas paroligajn kursojn kaj kantmomentojn : en Kastelo « Grezijono » (12a jaro), en Pluezec, en Germanio – SOMERE, NoRo- ; en Francio, mi vizitis klubojn por kurso kaj/aŭ kantado: en Moulins, St-Brieuc, Dijon, Bourg en Bresse… Dum 8 jaroj, mi vigligis Eo-klubon kaj organizis partoprenon en renkontoj por junuloj en kastelo « Grezijono ».

Ludu kaj parolu ni !

Mi proponos al vi ludojn tre diversajn por instigi vin paroli pli kaj pli: eblas ludi sole, aŭ skipe, aŭ grupe. Mi celas simplan, ĉiutagan komunikadon. Krome, la etoso estos ĝoja, ludema kaj feriema. Okaze de ludoj, aŭ post peto, gramatikaj punktoj estos pritraktataj. Ĉiu ludo estos ankaŭ okazo por lerni novajn vortojn. Se vi, pli malpli trafe, uzas skribe la 16 regulojn kaj ankoraù ne kuraĝas paroli, tiu « paroliga kurso » estas por vi !

Kantu ni !

Ĉar kanzonoj estas ja parto de la Ea kulturo, mi proponas al vi kanti simple, por la plezuro uzi la lingvon en gaja kaj neordinara etoso. Ne temas pri koruso, sed pri unuvoĉaj kanzonoj. Ankaŭ okazo malkovri kelkajn perlojn el naciaj nunaj kantaroj.

3ème niveau groupe 1 : Małgosia Komarnicka, Grażyna Porada

 Babilanto 1: Małgosia Komarnicka, Grażyna Porada, Pollando

Mi nomiĝas Małgosia Komarnicka kaj loĝas en sudokcidenta parto de Pollando. Laŭ la instruiteco mi estas interlingvisto kaj filozofo kaj laŭinkline mi estas esperantistino. Mi estas instruistino de la lingvo Esperanto, la membro de La Scienca Societo pri Organizado kaj  Direktado  F/Varsovio, adjunkto de AIS-San Marino.

Mi skribas multajn artikolojn al Esperantaj revuoj precipe al « Juna Amiko » kaj al « Pola Esperantisto ».

Mi estas iniciatintino de multaj E-eventoj en Vroclavo (antaŭ ĉio de Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj kaj Internacia Simpozio), kiujn organizas Eŭropa Centro de Interkultura Edukado.

 

            Dum mia kurso mi dezirus viziti multajn landojn pere de viaj rakontoj pri ili. En ĉiu numero de konata E-revuo “Juna Amiko” en la rubriko„Legu kaj Ĝuu“ mi priskribas unu landon helpe de loĝanto de tiu lando. Mi invitas partopreni en mia kurso ĉiujn, kiuj volus transdoni interesajn informojn pri sia lando (aŭ regiono de sia lando) laŭ la temo: EKKONU MIAN LANDON PERE DE ĜIA LEGENDO.

3ème niveau groupe 2 :Teresa Sibilak
 Babilanto 2: Teresa Sibilak

Mi nomiĝas Teresa Sibilak

Mi venas el Pollando, el urbeto Góra, kiu troviĝas en Malsupra Silezio.

Mi esperantiĝis en 2005, kiam la urbestroj de ĝemeligitaj urboj Góra (Pollando) kaj Herzberg (Germanio) subskribis interkompreniĝon, precizigante, ke Esperanto estos uzata kiel neŭtrala pontlingvo en kontaktoj inter la du urboj.

Mia metodo: mi intencas aktive instrui. Ĉiuj partoprenantoj devas aŭskulti, demandi, paroli, skribi, respondi. Mi intencas uzi lernmaterialojn, lernilojn kaj lernludojn. Dum la semajnrenkontiĝo mi prezentos: mian urbon kaj ĝian ĉirkaŭĵon, ĝemeliĝon inter du eŭropaj urboj. Mi apliku priskribojn de bildoj. Ni kantos konatajn kanzonojn.

Mi kore invitas al mia kurso, sed mi devas konfesi, ke mi ne estas sperta esperantistino. Mi neniam gvidis kurson por eksterlandanoj.

 

ATELIERS

 ŜATOKUPO

Yoga : Marie Savary

 

Mon nom est Marie Savary. Je viens du Pays Basque (sud de la France près des montagnes Pyrénéennes.

Je suis moniale zen depuis 1993. Depuis je dirige des cours de Vekiyoga, Aï-ki-dô-i (art pacifiant issu principalement de l’Aïkidô et Zenveko (position assise du Bouddha).

J’ai commencé l’esperanto en 1997. J’ai participé au congrès de Montpellier en 1998 et auparavant proposé des cours lors du pré-congrès à Bordeaux pour les Aveugles.

Depuis 1998, je dirige des cours de Vekiyoga en esperanto à Grésillon, à Plouezek depuis 2000. J’ai aussi proposé des cours lors de stages à Bordeaux et à Toulouse lors d’un festival de musique.

J’ai participé aux stages de 15j à 1 mois (nomad kursoj) en immersion esperantiste au Togo, Burkina Faso, Madagascar, République Tchèque et bientôt en Pologne.

Ma méthode pour enseigner le Vekiyoga en esperanto est la méthode directe : je montre, j’explique en esperanto et je corrige avec mes mains ou en remontrant si nécessaire. Ainsi mon but est que les participants utilisent presque exclusivement leur cerveau droit. J’ai constaté que c’est une méthode très efficace pour mémoriser.

Il n’est pas nécessaire d’avoir un niveau spécial. Cependant nous allons  souvent au sol, nous asseyons parterre, nous levons. Un minimum de mobilité est donc nécessaire.

Nous utilisons un tapis, une sangle, un coussin (ces deux derniers accessoires permettent de progresser sans se contraindre lorsqu’il manque un peu de souplesse articulaire) et une couverture pour que je vous couvre pendant les périodes de relaxation.

Jogo: Marie Savar
Mia nomo estas Marie Savary. Mi venas el nordaEŭskio (suda parto de Francio apud Pireneaj montoj).
Mi iĝis zen monaĥino en 1993. Ekde tiu tempo mi gvidas kursojn de Vekiyoga, Aï-ki-dô-i (paca arto devena ĉefe el Aïkidô) kaj Zenveko (« meditado »).
Mi esperantiĝis en 1997. Mi venis en la kongreson de Montpellier en 1998 kiel partoprenanto kaj en la antaŭan kongreson en Bordozo kiel instruistino de Vekiyoga por la Blinduloj.
Mi gvidas Vekiyoga kursojn en Greziljono ekde 1998, en Pluezeko ekde 2000. Mi ankaŭ proponis tiujn kursojn en Bordozo dum staĝoj kaj en Tuluzo okaze de muzika festivalo.
Mi partoprenis en Nomad’ kursoj en Togolando, Burkinafaso, Malagasujo, Ĉeĥio kaj baldaŭ en Pollando.
Mia metodo por gvidi la kursojn estas rekta metodo. Mi montras, klarigas la spirformojn, poziciojn, malstreĉojn en esperanto kaj permane korektas se necesas. Tiel mi intencas ke la partoprenantoj uzu preskaŭ nur sian dekstran cerban hemisferon. Mi konstatis ke tio estas vere efika metodo por lerni esperanton.
Ne necesas apartan nivelon por partopreni. Tamen ĉar ni ofte kuŝiĝas sur la plankon, leviĝas, sidiĝas, necesas iom da (ne tro) moviĝkapablo.
Necesas tapiŝoj, zonoj, kusenoj (zonoj kaj kusenoj ebligas pli bone labori kaj progresi kiam oni ne estas tre fleksebla)  kaj kovriloj (por ke mi al vi surmetu dum la relaksiĝ-momentoj.
Informatique : Pierre Cardona
Atelier informatique: Wikipédia
1. Objectifs
• Contribuer, même modestement, à enrichir l’encyclopédie Wikipédia; ne plus se contenter d’être un simple utilisateur.
• Comprendre et utiliser au mieux les multiples facettes de Wikipédia qui sont loin de se résumer à la seule encyclopédie.

2. Contenu
2.1 L’univers de Wikipédia
• Les 5 principes fondateurs de Wikipédia.
• Les projets frères de Wikipédia
2.2 Comment contribuer ?
• Modifier/créer simplement un article avec l’éditeur visuel.
• Modifier/créer plus précisément un article avec le «wikicode».
• Annuler facilement les modifications d’un article.
• Mise en forme des titres, du sommaire, des liens internes et externes.
2.3 Créez votre compte Wikipédia
• Les avantages.
• Votre propre interface personnalisée: page utilisateur, page de discussion, brouillons personnels mémorisés, etc.
2.4 Trouver et citer ses sources
• Ce point est très important pour la fiabilité de l’encyclopédie.
• Les sources primaires et secondaires.
• Les différentes méthodes pour afficher ses sources.
2.5 Les images et photos sur Wikipédia
• Les licences et droits d’auteur sur les images et photos.
• Enregistrer correctement une image et photo sur «Wikimedia Commons».
• Insérer correctement une image dans un article.

3. Prérequis
•Bonne maîtrise de l’espéranto, pratique de base de l’ordinateur, recherches courantes sur le net.

4. Méthodes pédagogiques
• Chaque participant travaille sur son propre ordinateur.
• La pédagogie est basée sur la pratique active.
• Chaque élément abordé doit aussitôt être réalisé par chacun dans son espace propre.
• Un manuel et un aide-mémoire, sera remis à chaque participant, ainsi que de nombreuses
ressources sur le net.
Komputilado: Pierre Cardona
Komputika Ateliero:Vikipedio
1. Celoj
• Kontribuu, eĉ ete, por riĉigi la enciklopedion «Vikipedio» ne kontentu vin per nura uzado
de la enciklopedio
•Komprenu kaj uzu plej bone la plurajn aspektojn de Vikipedio, kiuj ne limitiĝas al la nura
enciklopedio.

2. Enhavo
2.1 La Vikipedia aro
• La 5 bazaj reguloj
• La frataj projektoj.
2.2 Kiel kontribui
• Facile modifii/krei artikolon per la redaktilo
• Modifii/krei pli precize artikolon per la «vikikodo»
• Facile forviŝi la modifiaĵojn de artikolo
• Bone aranĝi la titolojn, la
enhavtabelon, la internajn kaj eksternajn ligilojn.
2.3 Kreu vian propran konton ĉe Vikipedio
• La avantaĝoj:
• Via propra interfaco: la uzanto-paĝo, diskuteja paĝo, propraj malnetoj registritaj, ktp.
2.4 Trovu kaj citu viajn fontojn
• Tiu punkto estas tre grava por la fidindeco de la enciklopedio
• La primaraj kaj sekundaraj fontoj
• La pluraj eblecoj por montri siajn fontojn.
2.5 La bildoj kaj fotoj sur Vikipedio
• La permesiloj kaj rajtigiloj pri la bildoj kaj fotoj
• Registru korekte bildon aŭ foton en «Vikipedio Komunejo»
• Bone enmetu bildon en artikolo.

3. Necesaj kondiĉoj
• Sufiĉa regado de la esperanta lingvo
• Baza regado de la komputilo
• Bazaj serĉadoj en la Interreto.

4. Pedagogiaj metodoj
• Ĉiu partoprenanto laboras sur sia propra komputilo
• Aktiva praktikado estas la kerno de nia pedagogio
• Ĉiu elemento pritraktita devas tuj esti farota per ĉiu en sia propra ejo
• Unu manlibro kaj memorigilo estos donataj al ĉiu partoprenanto kaj multaj fontoj el
interreto
• 6 registriĝoj maksimume.
Danses traditionnelles: Françoise Noireau et André David
Tradiciaj dancoj:
Françoise Noireau et André David

Ni estas duonprofesiaj muzikistoj de tradiciaj dancmuzikoj. Dede (Dédé) estas bretona popolviolonisto kaj akordionisto ĉefe de gavotoj kaj plinoj (specifaj tradiciaj dancoj de suda Kornvalo, regiono de Aven)

Fransoazo (Françoise) estas sudfranca popolviolonistino, ŝi muzikas tradiciajn dancojn de Francio, de Eŭropo kaj iom de aliaj pli foraj landoj.

Jeux de société :
Murielle Caré et Noël Reysset
Bonjour à tous !

Nous jouerons à des jeux de société, dont certains que vous connaissez, seuls ou par équipe. Les règles des jeux seront traduites ou adaptées pour permettre un échange en espéranto.

Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de créer un jeu.
Murielle
J’ai été initiée à l’espéranto quand j’avais 12/13 ans. j’ai repris l’étude de la langue depuis 5 ans, et c’est un plaisir de l’utiliser au sein de l’association Armor Esperanto et également lors de séjours à l’étranger avec ma famille.
À très bientôt autour des jeux de société…avec Noël, féru de jeux, qui fait partie de l’association Grimoires à proximité de Plouézec et suit assidument les cours de cette commune mondialement connue !
Noël
 Instituteur, directeur d’école et de centre de vacances et de formateur d’animateur, j’ai encadré de nombreuses séances de jeux et de création de jeux de sociétés. J’apprends l’Espéranto depuis trois ans.
Tabloludoj:
Murielle Caré et Noël Reysset
Saluton al ĉiuj !
Ni tabloludos, per konataj kaj novaj  ludoj, unuope aŭ plurope.
Por partoprenantoj kiuj deziras, eblos konstrui novan ludon.
Murielle kaj Noël
Mi eklernis esperanton kiam mi estis infano, kaj de nove studis la lingvon 5 jarojn. Nun mi plezure uzas ĝin en nia asocio Armor Esperanto aŭ eksterlande kun mia familio.
Noël instruis kaj estris elementajn lernejojn kaj feriajn centrojn. Li kutimas krei ludojn aŭ  ludigi infanojn kaj plenkreskulojn.
Ĝis baldaŭ, tabloludoj atendas vin…kun Noël, kiu regas multe da ludoj, kaj kutimas ludi en asocio apud Pluezek. Li serioze lernas esperanton en la klubo de tiu fama vilaĝo!
Théâtre : Laurent Peuch

J’ai commencé à apprendre l’Esperanto en 2000.

Je pratique le théâtre amateur depuis longtemps. En 2014, j’ai obtenu le Certificat d’Études Théâtrales au département Art Dramatique du Conservatoire de Saint-Brieuc.

J’aime beaucoup faire du théâtre et enseigner. Je vous accueillerai donc avec plaisir dans l’atelier théâtre au cours des prochaines Rencontres de Plouézec.

Nous préparerons ensemble des saynètes/sketches pour les présenter lors de la dernière soirée. Lors de cet atelier théâtre, nous rirons beaucoup et améliorerons notre manière de parler en Espernato.

Vos propositions et idées seront les bienvenues.

Objectifs : permettre aux participant-e-s de :

Lire la suite

– préparer un petit spectacle théâtral pour le présenter lors de la soirée de fin des Rencontres

– découvrir quelques aspects du jeu d’acteur.

Contenu:

– lors du 1er atelier, après quelques exercices d’échauffement corporel et vocal, et pour faire connaissance, les participant-e-s choisissent les saynètes/sketches qu’ils prépareront ; ces saynètes peuvent être proposées par les participant-e-s et/ou l’animateur

– lors des 4 autres ateliers, après des exercices d’échauffement et de travail sur la voix, le jeu d’acteur, les participant-e-s préparent les saynètes, accompagné-e-s par l’animateur.

Conditions :

– prévoir une tenue adaptée à l’activité physique (éviter les robes, les costumes-cravates…..)

– participer à tous les ateliers

– apprendre les textes en dehors des ateliers

– apporter ses idées et sa bonne humeur.

Teatraĵo: Laurent Peuch
Mi eklernis E-on en 2000.
Mi praktikas amatoran teatraĵon de longtempe kaj en 2014, ricevis atestilon pri teatraj studoj (« Certificat d’Études Théâtrales) el la artkonservatorio de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor).
Mi ŝatas teatrumi kaj instrui. Do, mi ĝoje akceptos vin en la teatra sesio dum la venontaj pluezekaj renkontiĝoj.
Kune ni preparos teatraĵetojn, por ilin prezenti dum la adiaŭa vespero. Per tiu teatrosesio, ni kompreneble ridos, ridigos kaj plibonigos nian kapablon paroli Esperanton.
Viaj proponoj kaj ideoj estos bonvenaj.
Celoj: ebligi al partoprenantoj:
– prepari teatraĵojn por prezenti ilin kadre de la fina vespero de la Renkontiĝoj
– malkovri kelkajn aspektojn de la aktorludo.
Enhavo :
– 1a tago: post kelkaj ekzercoj por varmigi la korpon kaj voĉon, kaj por interkonatiĝi unuj la aliajn, la partoprenantoj elektas teatraĵojn kiujn ili preparos; tiujn teatraĵojn povas proponi la partoprenantoj kaj la gvidanto
– dum la 4 sekvantaj tagoj: post kelkaj ekzercoj por varmigi la korpon kaj voĉon, kaj por plibonigi la aktorludon, la partoprenantoj preparas la teatraĵojn, gvidataj de la gvidano.
Kondiĉoj:
– kunporti adaptitajn vestaĵojn por moviĝi
– ĉeesti ĉiujn tagojn
– lerni la teksto(j)n de la teatraĵoj maldum la sesio-tempo
– kunporti siajn ideojn kaj bonhumoron.
Poésie : Lidia Ligęza,
 Poezio: Lidia Ligęza
Renkontoj kun poezio de la plej eminentaj esperantaj kreintoj
1. Poezio de la pionira periodo
1. Ludoviko Lazaro Zamenhof (1859 – 1917)
2. Antoni Grabowski (1857 – 1921)
3. Vasilij Nikolajeviĉ Devjatnin (1862 – 1938)
2. La plua esplorado de la lingvaj eblecoj pere de esperanta poezio
1. Edmond Privat (1889 – 1962)
2. Eŭgeno Miĥalski (1897- 1937)
3. Julio Baghy (1891- 1967)
4. Kolomano Kalocsay (1891- 1967)
3. Pri gravaj kaj malgravaj homaj problemoj en bela Esperanto
1. Nikolaj Hohlov (1891-1953)
2. Raymond Schwartz (1894-1973)
3. Hilda Dresen (1896-1981)
4. Nikolao Kurzens (1910-1058)
4. Nacia kulturo en la esperanta poezia verko
1. Karolo Piĉ (1920-1995)
2. Geraldo Mattos (1931-2014)
3. Japanaj poetoj
5. Elstara triopo de la modernaj poetoj
1. William Auld (1924-2006)
2. Edwin de Kock *1930
3. Baldur Ragnarsson *1930

Atelier: Missions spéciales pour Terriens Malins – Isabelle et Damien

Nos valeurs et expériences

« Résilience » (résistance aux crises) et solidarité dans le monde sont nos objectifs fondamentaux. Depuis la mondialisation et le début des dérèglements climatiques, la paix dans le monde nécessite de communiquer mais dépend aussi de ce que nous achetons et de comment nous vivons.Nous étions scientifiques et avons changé de vie ensemble. Nous voulons transformer la société en commençant par nous-même, pour gaiement protéger la Nature et les Hommes. Nous avons organisé des festivals, voyagé en France à vélo en échangeant du travail contre ce dont nous avions besoin, avons appris un peu la culture naturelle de la terre par du WWOOFING et nous sommes installés en Bretagne. Nous y continuons à essayer de vivre sans argent et à être autonomes en nourriture et énergie.

Tous les jours, de 14h à 16h30:

Chaque jour, petits et grands pourront joyeusement découvrir différentes façons de prendre soin de la Terre, des autres et de soi, sans oublier d’inventer des fêtes et cadeaux extraordinaires !

Vous découvrirez et ferez par vous-même, ensemble ou seul comme vous préfèrerez. Vous pourrez choisir parmi les activités proposées. Bien sûr, par respect des valeurs défendues, les ateliers ne nécessitent jamais de matériel acheté spécifiquement et pourront être facilement réalisés à nouveau à la maison.

Exemples de « missions spéciales » (activités) :

– cadeaux, fêtes, jeux : fabriquez sans colle ni scotch en utilisant assemblages, pliages, etc

– eau : protégez le trésor des 1000 gouttes d’eau ! Découvrez comment utiliser l’eau de pluie : filtrez, mélangez avec de l’argile ; fabriquez votre lessive à la cendre …

– énergie : cuisez avec le Soleil ! Inventez différents petits fours.

– rêves et cadeaux sans « avoir » : réfléchissez à comment réaliser vos rêves sans argent et sans énergie fossile ! Ex : « Pourquoi veux-tu avoir un cheval ?» «  Pour m’en occuper et me promener » « Est-ce que tu as besoin d’en être propriétaire ? » « Non ».

– déchets : faites mourir de faim la poubelle gloutonne ! (Mission spéciale générale)

Sesio : Specialaj misioj por Lertaj Teranoj – Izabel kaj Damien

Valoroj kaj sperto

« Résilience » (rezisteco kontraù krizoj) kaj solidareco en la mondo estas niaj fundamentaj celoj. Ekde tutmondiĝado kaj la komenco de la klimataj malreguligoj, la paco en la mondo necesas komuniki sed ankaŭ dependas de kion ni aĉetas kaj kiel ni vivas. Ni estis scientistoj kaj sxanĝis de vivo kune. Ni volas transformi la socion, komencante per ni-mem, por ĝoje ŝirmi la Naturon kaj la Homaron. Ni organizis festivalojn, biciklis en Francio interŝanĝante laboron kontraŭ kion ni bezonis, lernis ekokultivon per WWOOFING kaj setlis en Bretonio. Tie, nun ni plu provas vivi sen mono kaj esti aŭtonomaj en nutro kaj energio.

Ĉiutage de la 14a ĝis la 16a 30

Ĉiutage, infanoj kaj plenkreskuloj, povos ĝoje malkovri diversajn manierojn por protekti la Teron, la aliajn homojn kaj sin mem.
Vi malkovros kaj faros per vi mem, kune aŭ sole, laŭ via deziro. Vi povos elekti inter la diversaj proponitaj aktivaĵoj. Kompreneble, por respekti la defenditajn valorojn, neniam necesas aĉeti apartan materialon por tiuj aktivaĵoj. Ilin oni povos facile refari hejme.

Ekzemploj de « specialaj misioj » :

– donacoj, festoj, ludoj : fabriku sen gluo kaj glubendo uzante kunmetadojn, faldadojn …

– akvo : protektu la trezoron de 1000 akvogutoj ! Malkovru kiel uzi pluvakvon : ĝin filtru, miksu kun argilo ; fabriku vian cindrolesivon …

– energio : kuiru per Suno ! Inventu malsamajn fornetojn.

– revoj kaj donacoj sen « havi » : priprnesu pri kiel realigi revojn sen mono kaj fosilia energio ! Ekz : « Kial vi volas havi ĉevalon ? » « Por prizorgi ĝin kaj promeni ! » « Ĉu vi vere bezonas « havi » gxin ? » « Ne ».

– forĵetaĵoj : mortigu vian gluteman rubujon !  (Ĝenerala speciala misio)

Libro Servo

Amapola Triguero

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Leave a Comment